EPO INVEST a. s.

Pribinova 4
811 09  Bratislava

IČO: 46 567 089
DIČ: 202 348 0591
IČ DPH: SK 202 348 0591

Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s.
Číslo účtu: 4015605457/7500

IBAN: SK92 7500 0000 0040 1560 5457
BIC/SWIFT kód: CEKOSKBX

telefón: +421 917 861 970
e – mail: info@epoinvest.sk

web: www.epoinvest.sk
facebook: http://www.facebook.com/EPOINVEST