Spoločnosť EPO INVEST a. s. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č. 5497/B od 02.03.2012.

Spoločnosť EPO INVEST a. s. je oprávnená na vykonávanie podnikateľskej činnosti na základe Zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle Zákona č. 10/2004 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) je zapísaná v registri výrobcov a obchodníkov s drahými kovmi, vedenom Puncovým úradom Slovenskej republiky (http://www.puncovyurad.sk/?IDe=151929&char=E/).

Spoločnosť EPO INVEST a. s. neposkytuje právne poradenstvo podľa Zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii, ani služby daňového poradcu podľa Zákona č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov. V prípade, že je v rámci požiadaviek klientov vyžadované právne alebo daňové poradenstvo, toto je poskytované výlučne prostredníctvom partnerských advokátskych kancelárií a daňových poradcov.